den 1 mars 2024
2003
Minimera

GIVNA DISPASCHER ÅR 2003
 
Väddö
Nr 3057      
given 2003-01-03
Båtförsäkring. Fråga om rättegångskostnad när försäkringsbolaget medger talan om ersättning för stöldskada. Dispaschören jämkade beloppet till 15 000 kr vilket fastställdes av tingsrätten.
Fastställt TR
2003-03-20
Windy 8000
Nr 3058      
given 2003-01-03
Båtförsäkring. Fråga hur en i försäkringsvillkoren upptagen klausul angående s.k. sjötid skall tolkas.
 
Yamarin
Nr 3059            
given 2003-02-03
Båtförsäkring. En båt har vattenfyllts med följd att omfattande reparationsarbeten vidtagits. Frågan om försäkringsfall inträffat genom en oförutsedd utifrån kommande fara och om skadan varit undantagen på grund av konstruktionsfel. Ersättning dömdes ut.
Fastställt TR
2004-09-20
ICL  
Nr 3060                               given 2003-04-07
Båtförsäkring. Fråga om ersättning dels för mastskada förorsakad av kappsegling, dels för seglarställ som stulits.
 
Flipper 717 C  
Nr 3061  
given 2003-05-16
Båtförsäkring. Fråga dels om försäkrad egendom verkligen funnits, dels försäkringstagaren skall anses vara civilrättslig ägare till egendomen.
Fastställd TR
2005-05-31
Fastställd HVS
2006-07-13
Alvtec  
Nr 3062     
given 2003-06-01
Varuförsäkring. En verktygsmaskin skulle för ägaren, genom försäkringstagaren, transporteras från Sverige till USA med flyg för renovering. Under transportörens handhavande av maskinen försvann denna tillfälligt. När den åter påträffades, hade försäkrings­tagaren förvärvat en ny varför denne gör gällande att ersättning skall utgå under varuförsäkringen.
 
Shetland 570  
Nr 3063      
given 2003-07-02
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall i form av påstådd stöld inträffat av motorbåt.
 
Träsnipa  
Nr 3064      
given 2003-07-11
Båtförsäkring. Fråga om försäkringstagaren slutit avtal om försäkring av båt som avviker från standardkontrakt och därför omfattar viss översvämningsskada.
 
Verktygsmaskinen 
Nr 3065      
given 2003-10-27
Varuförsäkring. En maskin skickades med fartyg från Japan till Sverige. Vid ankomst till slutdestinationen upptäcktes rostangrepp på maskinen till följd av saltvatten. Fråga om försäkringsgivarens ersättningsansvar i och för sig med hänsyn till dels att skada inte drabbat försäkringstagaren, dels att skadan inträffat utanför försäkringstiden, dels att förpackningen inte var ändamålsenlig samt dels att försäkringstagaren varken tillvaratagit försäkrings­givaren rätt eller begränsat skadan.
Fastställd TR
2005-07-04
Fastställd
HVS 2006-06-14
ND 2006 s. ??
Nordbris  
Nr 3066      
given 2003-11-07
Utlåtande rörande vissa frågor om gemensamt haveri och därmed sammanhängande frågor om avbrottsförsäkring.
 Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se