den 20 april 2024
Välkommen till Sveriges dispaschör!
Minimera

För de flesta människor är ordet dispaschör helt okänt. En dispaschör brukar man beskriva som en person vilken yrkesmässigt gör haveriutredningar efter incidenter till sjöss. Haveriutredningarna är ett slags riskfördelningssystem för sjöfart. De rör antingen ett s.k. gemensamt haveri eller en sjöförsäkringstvist. Sådana tvister rör försäkringstagares rätt att få täckt sina skador under en mot sjöns faror tecknad försäkring. Det kan vara kaskoförsäkring, P&I- försäkring (ansvarsförsäkring), transportförsäkring för varor eller andra försäkringar med anknytning till sjötransporter.

I Sverige finns en dispaschör med kansli i Göteborg. Dispaschören utses av regeringen. Tanken är att dispaschören, som en opartisk person, skall avgöra tvister mellan redare, lastintressent och försäkringsgivare vid ett haveri. Genom möjligheten att överklaga avgörandet (dispaschen) till tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen är dispaschören så att säga inkopplad i domstolsväsendet. Dispaschören är därför ett slags domstol, låt vara av unik karaktär.

UNDER VECKORNA 27 T.O.M. 32 BÖR EVENTUELLA POSTFÖRSÄNDELSER KOMPLETTERAS MED ETT E-POSTMEDDELANDE TILL INFO@DISPASCHOR.SEAnnouncements
Minimera
  
Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se