Dokument

Dokument att användas vid Gemensamt Haveri

Dokument att användas vid Gemensamt Haveri

Dokumenten används vid upprättande av Gemensamt Haveri. Det är redaren som ansvarar för att dokumenten samlas in. Redaren har nämligen rätt att vägra lämna ut lasten till dess lastägarna ställer säkerhet för det bidrag de kan komma att åläggas att betala.

Redaren, eller snarare dispaschören, lämnar anvisningar om formen för säkerhet som måste lämnas och vilka dokument som skall användas i samband med att lastägarna och försäkringsgivarna ställer säkerhet. Dokumenten har följande form.

 1. En haveriförbindelse skall undertecknas av mottagaren av godset (vilken i allmänhet är den som äger godset). Denna haveriförbindelse finns ett exempel av ovan under Average Bond.

  Förutom haveriförbindelsen skall dessutom någon av följande dokument lämnas.

 2. Säkerhet kan lämnas genom en haverigaranti. Denna skrivs under av varuförskäkringsgivaren. Ett exempel på en sådan finns ovan under Average Guarantee.

  Om inte haverigaranti lämnas, t.ex. för att lasten inte är försäkrad gäller följande.

 3. En kontantbetalning skall göras motsvarande en viss andel av lastens bidrag i det gemensamma haveriet. Haveriprocenten räknas normalt ut av dispaschören. Kontantbetalningen kvitteras genom ett depositionskvitto. Ovan har Lloyd’s General Average Deposit Receipt lagts in som exempel.

  Haveriförbindelsen och garantin eller depositionskvittot skall har vidarebefordrats till rederiet eller dispaschören innan godset kan lämnas ut till mottagaren.

 4. Senare kommer dispaschören att kräva in ett värderingsformulär. Ett exempel av ett sådant formulär finns till vänster under Valuation form. Till detta formulär skall också fakturor över lastens värde fogas. Ibland underlåter man att använda värderingsformulär och använder bara fakturor.

 5. I situationer när lasten vidarebefordras till bestämmelseorten med andra transportmedel är det vanligt att dispaschören rekommenderar att ett Non-Separation Agreement används tillsammans med haveriförbindelsen. Exempel på ett sådant avtal, formulerat som ett fristånde dokument, finns ovan under Non-Separation Agreement.
Scroll to Top