Om

Vad gör dispaschören?

Dispaschören sysslar med fyra saker enligt sjölagen. Dessa är:

  • Gemensamt haveri 17 kap. 2 § sjölagen
  • Försäkringsersättning under en sjöförsäkring (enskilt haveri) 17 kap. 9 § sjölagen
  • Avståndsfrakt 14 kap. 21 § sjölagen
  • Ansvarsbegränsning 9 kap. 9 § sjölagen

Gemensamt haveri har redan beskrivits något. Däremot kan behöva sägas lite om de andra uppgifterna. Ärenden som rör försäkringsersättning under en sjöförsäkring innebär att dispaschören skall avgöra tvister mellan en försäkringsgivare och en försäkringstagare. De försäkringarna som dispaschören får tolka och bedöman är sjöförsäkringar. En sjöförsäkring rör faror som finns i samband med en sjöresa. De försäkringar det är fråga om är i huvudsak följande. Kaskoförsäkring för fartyg. Ansvarsförsäkring för redaren för det fall denne förorsakar skada på varor, människor eller natur (kallad P&I-försäkring). Varuförsäkring för varor under transport. Till dessa försäkringar kommer vissa andra försäkringar som man kan ha för t.ex. ett fartyg som fraktintresseförsäkring och liknande. Det skall tilläggas att båtförsäkring är en sådan försäkring som kan avgöras av dispaschören.

Avståndsfrakt skall bestämmas för det fall resan avbryts. Redaren kan ha rätt till ersättning för den del av resan som utförts.

En redare har rätt att begränsa sitt skadeståndsansvar som han dragit på sig på sig. Begränsningen sätts i förhållande fartygets storlek. Dispaschören kan hjälpa till att räkna ut vilken ansvarsberäkning som gäller.

Vem kan vara dispaschör?

Det finns i dag bara ett formellt utbildningskrav på dispaschören. Han eller hon måste vara lagfaren. Detta innebär att personen måste ha examen från något juris kandidatprogram. Vidare gäller att dispaschören skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller försatt i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken. Vidare får dispaschören inte driva sjöfartsverksamhet eller ha tjänst som kan hindra befattningen med dispaschörsgöromålen.

Det kan väl tilläggas att äldre tiders krav om att dispaschören skulle vara bevandrad i handel och sjöfart numera kan sägas underförstått. Det går inte att upprätthålla befattningen annars.

Följande personer har varit dispaschörer i Sverige

Göteborg

Johan Didrich Öhlisch (1813-1814)
Johan Carl Öhlisch (1817-1849)
H.G. Wessberg (1849-1858)
Th. Berger (1858-1888)
Nyman (1889-1904)
Conrad M. Pineus (1904-1935)
Kaj Pineus (1935-1980)
Jan Sandström (1980-1998)
Svante O. Johansson (1998-2011)
Magnus Widebeck (2011-2023)
Paula Bäckdén (2023-

Stockholm

Charles Hoffman (1752-1796)
Lucas von Breda (1752-1796)
Carl Cassel (1799-1834)
Eric Flygarson (1835-1854)
Johan Adrian Nordvall (1854-1867)
Wilhelm d’Aubuigné (1867-1883)
Carl Johans Jonsson (1883-1907)
Per Hasselrot (1907-1944)
P.G. Hasselrot (1944-1975)

Malmö

Arvid Emanuel Törnblom (1894-1924)

Härnösand

Pehr Emanuel Huss (1878-1913)

Scroll to Top