Sveriges Dispaschör

För de flesta människor är ordet dispaschör helt okänt. En dispaschör brukar man beskriva som en person vilken yrkesmässigt gör haveriutredningar efter incidenter till sjöss. Haveriutredningarna är ett slags riskfördelningssystem för sjöfart. De rör antingen ett s.k. gemensamt haveri eller en sjöförsäkringstvist. Sådana tvister rör försäkringstagares rätt att få täckt sina skador under en mot sjöns faror tecknad försäkring. Det kan vara kaskoförsäkring, P&I- försäkring (ansvarsförsäkring), transportförsäkring för varor eller andra försäkringar med anknytning till sjötransporter.

I Sverige finns en dispaschör med kansli i Göteborg. Dispaschören utses av regeringen. Tanken är att dispaschören, som en opartisk person, skall avgöra tvister mellan redare, lastintressent och försäkringsgivare vid ett haveri. Genom möjligheten att överklaga avgörandet (dispaschen) till tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen är dispaschören så att säga inkopplad i domstolsväsendet. Dispaschören är därför ett slags domstol, låt vara av unik karaktär.

Paula Bäckdén dispaschör

Paula Bäckdén

Paula Bäckdén är sedan december 2023 Sveriges Dispaschör. Dessförinnan var hon biträdande dispaschör i 12 år. Paula Bäckdén är advokat specialiserad på sjö- och annan transporträtt samt försäkringsrätt och tvistelösning. Hon har genom sin akademiska bakgrund, tingsmeritering och erfarenhet som adjungerat hovrättsråd, expert i offentliga utredningar samt långa rådgivande verksamhet en mycket bred juridisk erfarenhet.

Alexander Nilsson

Alexander Nilsson är sedan december 2023 biträdande dispaschör. Alexander Nilsson är rådman i Solna tingsrätt och har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt. Han har tidigare arbetat med lagstiftning och internationellt förhandlingsarbete på Justitiedepartementets enhet för transporträtt. Han har även erfarenhet från arbete som justitiesekreterare i Högsta domstolen samt från arbete på advokatbyrå.

Alexander Nilsson dispaschör

Vänligen observera!

Under veckorna 27 t.o.m. 32 bör eventuella postförsändelser kompletteras med ett e-postmeddelande till info@dispaschor.se

Scroll to Top