1998

Givna Dispascher 1998

Motorbåt Princess

Nr 3013

given 1998-11-17
Båtförsäkring. Fråga om när försäkringsfall inträffat vid påstående om att en båt stulits. Båten återfanns senare utbrunnen. Försäkringstagaren var under en period föremål för misstanke om försäkringsbedrägeri men förundersökningen lades ned. Dispaschören fann vid en helhetsbedömning att försäkringstagaren inte gjort mera antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte hade skett och därmed hade han inte fullgjort sin bevisbörda för att försäkringsfall hade inträffat.
Motorbåt CTU 20

Nr 3014

given 1998-11-17

Fastställt TR
2000-03-06

Fastställt HovR
2001-03-06

Ej prövning HD
2001-05 -23
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall inträffat. Försäkringsbolaget gjorde mot krav om ersättning för en stulen båtmotor invändning om att försäkringsfall inte inträffat under försäkringstiden, främst med hänsyn till att det vid besiktning framkommit att det legat ett lager sot på båtens däck vilket skulle visa att det var länge sedan motorn stals. Dispaschören fann emellertid att försäkringstagaren, som vidhållit tidpunkten för stölden genom hela ärendet, fullgjort sin bevisbörda. Försäkringsbolaget klagade på att försäkringstagaren tilldömts rättegångskostnader, men dispaschen fastställdes i denna del.
Motorbåt Gullringen

Nr 3015

given 1998-11-17

Fastställt TR
1999-06-14

Fastställt HovR
2001-03-06

Ej prövning HD
2001-05 -23
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall inträffat, och om så var fallet, när detta skett. Dispaschören fann vid en helhetsbedömning att försäkringstagaren inte gjort mera antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte hade skett och därmed hade han inte fullgjort sin bevisbörda. Försäkringsbolaget tilldömdes inte rättegångskostnader.
Kontrollhudar

Nr 3016

given 1998-12-14
Varuförsäkring. Fråga om ersättning för under en transport från Kävlinge till Bilbao förstörda kohudar. Förelåg försäkringsbart intresse? En säljare försäkrade en sändning kohudar som sålts ”CIP Igualda”, Spanien. Kohudarna transporterades i en container med bil från Kävlinge till Göteborg, med båt från Göteborg till Bilbao och med bil från Bilbao till Igaualda. Vid framkomsten var de skadade genom påbörjad förruttnelse. Dispaschören fann att risken för varan gått över på köparen i och med att sjötransporten från Göteborg påbörjades. Därmed hade säljaren inget försäkringsbart intresse i varan då skadan inträffade – vilket antogs ha skett under sjötransporten – och ersättning skulle inte utgå då detta var den enda grund som hade åberopats.
Damskorna

Nr 3016

given 1998-12-21
Varuförsäkring. En sändning skor från Polen till Sverige tullklarerades i Oxelösund för vidare transport till Finland. Skorna stals när den trailer som de lastats på hade ställts upp på en parkeringsplats i Sätra i avvaktan på reparation. Försäkringsbolaget invände att försäkringen inte gällde sedan de tullklarerats genom att de mottagits av försäkringstagaren. Dispaschören fann att försäkringen, som grundade sig på ett transportförsäkrings­kontrakt med anmälningsplikt i efterhand, omfattade transporter hela vägen från Polen till Finland. Det förelåg nämligen dels en importaffär, dels en exportaffär från försäkringstagarens sida. Eftersom försändningen kunde anmälas i efterhand förelåg försäkringsskydd.

Se årtal:

Scroll to Top