1999

Givna Dispascher 1999

Segelbåt Norlin

Nr 3018

given 1999-01-12

Fastställt TR
2001-02-19
Båtförsäkring. Fråga om när försäkringsfall inträffat. Dispaschören fann vid en helhetsbedömning att försäkringstagaren inte gjort mera antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte hade skett och därmed hade han inte fullgjort sin bevisbörda för att vinna bifall till sitt krav. Dispaschkostnaden skulle försäkringsbolaget stå för. Tingsrätten fastställde dispaschen i huvudsaken men lade dispaschkostnaden på försäkringstagaren med hänsyn till att talan var uppenbart ogrundad på grund av en efter dispaschen avkunnad brottmålsdom där för säkringstagaren dömdes för försäkringsbedrägeri beträffande båten.
EVE

avskrivet 1999-01-07
P&I-försäkring. Fråga om försäkringsbolags ansvar för det redaren skulle kunna komma att ådömas i skiljeförfarande för lastskada.
Motorbåt Bayliner

Nr 3019

given 1999-01-28

Fastställt TR
2001-02-26
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall inträffat genom stöld. Dispaschören fann vid en helhetsbedömning att försäkringstagaren inte gjort mera antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte hade skett och därmed hade han inte fullgjort sin bevisbörda.
Motorbåt Wellcraft

Nr 3020

given 1999-02-23
Båtförsäkring. Fråga om försäkringstagaren framkallat sjöskada genom grov vårdslöshet och därmed skulle gå miste om ersättning. En grundstötning inträffade när försäkringstagaren på natten färdades med båten från Huvudsta (Pampas Marina) till Svartsjölandet i en hastighet om 35 knop. Vid Hässelby Holme rände båten efter grundstötning 26 meter upp på land. Omfattande skador uppstod på båten och på de medföljande personerna. Dispaschören fann med hänsyn till omständigheterna att vårdslösheten skulle bedömas som grov och försäkringsbolaget befriades från ansvar under försäkringen.
Oxelö

Nr 3021

given 1999-04-30

Fastställt TR
2000-10-09
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall inträffat genom stöld. Dispaschören fann vid en helhetsbedömning att försäkringstagaren inte gjort mera antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte hade skett och därmed hade han inte fullgjort sin bevisbörda.
EK-CLOUD

Nr 3022

given 1999-05-31
Gemensamt haveri. The motortanker “EK-CLOUD” grounded outside Göteborg on account of accident in January 1995 while on voyage with a cargo of heavy fuel oil in bulk from Hamina, Finland, to Flushing, the Netherlands. Distribution of the costs over the contributory values. Special question regarding costs for prevention environmental damages; which are distributed to approximately two third of the total amount.
Motorbåt Ryds

Nr 3023

given 1999-07-22
Båtförsäkring. Fråga om försäkrat intresse föreligger samt om försäkringsfall föreligger. Vid en samlad bedömning fann dispaschören att försäkringstagaren hade styrkt att han hade ett försäkrat intresse i båten samt att det vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter var mera antagligt att båten frånstulits försäkringstagaren än att så inte var fallet
Motorbåt Silverton

Nr 3024

given 1999-09-23

Förlikt i TR
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall föreligger. Vid en samlad bedömning fann dispaschören att försäkringstagaren vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter inte framstod som mera antagligt att båten frånstulits försäkringstagaren än att så inte var fallet
Motorbåt Galaxy Laser 23

Nr 3025

given 1999-09-28

Fastställt TR
2001-03-19
Båtförsäkring. Fråga om vem som har rätt att bestämma ersättningsform när en stulen båt återfunnits sedan det gått mer än 30 dagar sedan den försvunnit och ersättning skall betalas. Dispaschören fann att försäkringsgivaren tillagts rätt att välja om egendom skall repareras, ersättas med likvärdig, där så lämpligen kan ske, eller ersättas kontant. Eftersom båten återfanns innan utbetalning gjorts hade försäkringsbolaget rätt att lämna tillbaka båten som ersättning. Uttalande om att den skulle återställas i samma skick som vid stölden.
Motorbåt Observer

Nr 3026

given 1999-10-18
Båtförsäkring. Fråga om preskription av försäkringsersättning för en båt som upptäcktes stulen den 8 augusti 1993. Dispaschören fann att ett brev från försäkringsbolaget den 28 april 1995 med vederbörlig klarhet innebar ett slutligt avslag på framställt krav. Talan hade väckts vid allmän domstol under hösten 1996, dvs. mer än tre år sedan stölden upptäcktes. Denna talan avvisades slutligt genom hovrättens beslut i februari 1998. Eftersom försäkringstagaren inte förrän den 28 maj 1998 ansökt om dispasch hade rätten till ersättning preskriberats. På grund härav ansågs talan inför dispaschören vara uppenbart ogrundad och försäkringstagaren ålades att stå för dispaschkostnader.

Se årtal:

Scroll to Top