2010

Givna Dispascher 2010

Bavaria 37

Nr 3097

given 2010-04-12
Båtförsäkring. Två av sökanden ägda Bavariabåtar grundstötte vid tre olika tillfällen. Båtägaren begärde ersättning under de för båtarna gällande försäkringarna för uppkomna skador samt för kostnad för anvisad avmastning. Försäkrings­bolaget avböjde att utge ersättning med hänsyn till bl.a. att båtarna använts i förvärvsverksamhet alternativt i yrkesmässig verksamhet. Dispaschörens som fann att de av båtägaren uppgivna två till fem veckornas uthyrning inte skulle betraktas som vare sig förvärvsverksamhet eller yrkesmässig uthyrning varför talan bifölls.
Sea Ray 450 Sundancer

Nr 3098

given 2010-04-22

Klander TR
2010-05-14
Båtförsäkring. En försäkringstagare hade sin båt liggande i sjön under vintersäsongen varvid båtens kylvattenfilter frostsprängdes. Enligt försäkringstagaren var orsaken till detta att elströmmen till kupévärmaren i båten kopplas från. Försäkringsbolaget avvisade kravet under försäkringen med hänvisning till att frysning inte omfattas av försäkringen samt att det föreligger brott mot säkerhetsföreskrifterna. Försäkringstagaren gjorde häremot gällande att undantaget var en dold handlingsklausul och, för det fall klausulen skulle anses vara en omfattningsklausul, den inte skulle ges verkan mot honom. Dispaschören fann att den huvudsakliga orsaken till haveriet var frostsprängningen av kylvattenfiltret, att undantagsvillkoren för frysning och köld skulle ges innebörd av en omfattnings­bestämmelse och därför vara undantagen samt att försäkringsbolaget hade uppfyllt dess skyldighet att särskilt framhålla undantagsvillkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller övriga omständigheter. Under sådana förhållanden skulle försäkringstagarens talan ogillas.
Hymek 37

Nr 3099

given 2010-05-17
Båtförsäkring. En fritidsmotorbåt upptäcktes drivande i en älv. Sedan båten strandat utmed älvkanten sjönk den plötsligt. Försäkringstagaren begär ersättning under försäkringen och gör gällande att skador på ett vattenfilter uppstått som följd av skadegörelse vid ett stöldförsök och att båten till följd härav sjunkit. Försäkringsgivaren avböjer ersättning och hävdar att skadan orakats av is och därför är undantagen från täckning. Dispaschören fann att oavsett hur det förhöll sig med stölden så hade skadorna uppstått då båten sjönk genom att vatten tog sig in genom det spruckna vattenfiltret. Eftersom bolaget med erforderlig säkerhet visat att filtret spruckit på grund av frost och is var ersättning undantagen från täckning.
Sea Ray 270 Sundancer

Nr 3100

given 2010-05-22
Båtförsäkring. Försäkringstagaren har påstått att hans båt försvann från sin båtplats i sjön och att båten stulits. Bolaget har gjort gällande att försäkringstagaren saknar försäkrat intresse samt att försäkringsfall inte inträffat. Dispaschören fann att försäkringstagaren inte visat att han hade försäkrat intresse i båten. Motiveringen till detta var bl.a. att de skrovnummer som försäkringstagaren angett dels vid införsäkringen, dels under dispaschförfarande visade sig inte tillhöra någon båt respektive tillhöra en båt som alltid funnits i Kanada.
Seadoo Challanger

avskriven 2010-06-00
Båtförsäkring. En försäkringstagare påstår att hans båt blivit stulen och kräver ersättning under försäkringen. Försäkringsgivaren avböjer att utge ersättning med hänsyn till att det inte gjorts antagligt att båten stulits. Parterna har förlikts.
Läkemedelstransport

Nr 3101

Given 2010-07-26
Varuförsäkring. Vid tre vägtransporter av läkemedel från Italien respektive Belgien till Sverige påstås dessa ha utsatts för temperaturer utanför de för transporten föreskrivna intervallet varför försäljningsförbud lagts på dem. När varuägaren begär ersättning under en transportförsäkring av varor avböjer försäkringsbolaget ersättning med hänsyn bl.a. till att det inte konstaterats någon fysisk skada på läkemedlen. Dispaschören kom sammanfattningsvis fram till följande. En qualified person har funnit att kylvaror i form av läkemedel under tre transporter förvarats på ett sådant sätt att det inte med säkerhet gått att fastställa att kylkedjan inte brutits. Till följd härav har det enligt gällande regelverk på området beslutats att läkemedlen inte ska frisläppas för försäljning. Detta har inneburit att varorna helt förlorat sitt kommersiella värde. Att verifiering av temperaturförhållandena inte kunnat ske måste mot bakgrund av vad som avtalats om den saken, vara att uppfatta som en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse som medför att ersättning ska gå ut. Slutligen har jag kommit fram till att det inte kan uppställas något krav på att varorna ska förpackas med s.k. temperaturpuckar. Med hänsyn till det anförda ska ersättning utgå för totalförlust.

Se årtal:

Scroll to Top