2009

Givna Dispascher 2009

LURÖ

Nr 3091

given 2009-02-16
Gemensamt och Partikulärt Haveri. Fartyget LURÖ grundstötte på väg söderut i Göta älv varvid omfattande skador uppkom på skrov och roder. Fråga om fördelning av kostnader över bidragande värden samt uppgörande av ersättningsskyldigheten under kaskoförsäkringen.
STENA DANICA

Nr 3092

given 2009-05-31
Partikulärt haveri. Fartyget STENA DANICA grundstötte på resa från Göteborg till Fredrikshamn varvid omfattande skador uppkom på skrov och propeller. Fråga om uppgörande av ersättningsskyldigheten under kaskoförsäkringen.

Återstår att fördela inkommande skadestånd från det kolliderande fartyget.
Wellcraft 210

Avskrivet 2009-06-01
Båtförsäkring. Ärendet avskrivet med hänsyn till parternas överenskommelse.
Johnsson24

Nr 3093

given 2009-06-09

Utslag TR 2009-07-06
Båtförsäkring. Vid transport av en båt till vinterförvaring gled den av transportvagnen från ca en meters höjd. Båten reparerades under försäkringen. Nu fråga om fastställande av ansvar för försäkringsbolaget samt om val av regleringsform. Dispaschören fann att bolaget, sedan ytterligare skador uppdagats, hade rätt att övergå till att reglera skadan kontant. Detta medförde dock att dröjsmålsränta skulle utgå sedan skadan blev känd. Värderingen av båten kunde göras till skäligen ansedda 450 000 kr. Tingsrätten fann att försäkringstagaren inte visat att båten var värd mer än de av försäkringsgivaren vitsordade 300 000 kr och ogillade klandertalan i övrigt.
Stulna digitalkameror

Nr 3094

given 2009-06-12
NSAB-ansvarsförsäkring. Efter en transport stals kameror i en lokal varefter transportkunden lämnade s.k. Preliminary Notice of Claim till sin speditör. Senare framställdes även ett formellt krav med angivet belopp. När speditören vände sig mot sin ansvarsförsäkrings­givare avböjde detta bolag kravet med hänvisning till att det gått mer än sex månader från det att speditören fick kännedom om sin fordran. Dispaschören fann att den fordran som kunde göras gällande fanns i samband med att följderna av stölden kunde överblickas, dvs. i anslut­ning till själva stölden. Speditören fick kännedom om den genom Preliminary Notice of Claim som lämnades i anslutning till skadan. Med hänsyn härtill hade speditören framställt anspråk senare än de föreskrivna sex månaderna.
Kläder på
HANJIN VENEZIA

Nr 3095

given 2009-07-06
Varuförsäkring. Försäkringstagaren transporterade under sommaren kläder från Kina och Indien till Sverige. Under sjöbenet fick fartyget HANJIN VENEZIA maskinhaveri och sändningen blev fördröjd. Varorna ankom med fartyg till Göteborg inom 30 dagar från planerad ankomst men till försäkringstagarens hemvist i Borås först sedan 30 dagar gått förbi. Fråga om ersättning för totalförlust enligt konverteringsregeln avseende prisfall på kläderna. Dispaschören fann sammanfat­tnings­­vis att även om varorna ankommit till bestämmelse­orten Borås sedan de 30 dagarna förflutit som föreskrivs i försäkringsavtalet så omfattas inte enbart försening och inte heller förlust i form av prisfall av försäkringens täckningsfält. Försäkringstagaren har således inte rätt till ersättning i detta fall.
Arbetspråmen BETTY

Avskrivet 2009-11-30
Kaskoförsäkring av mindre fartyg. Arbetspråmen BETTY fick omfattande skador under arbete i Helsingborgs hamn. Fråga om ersättningsskyldighet under försäkringen för faktiska reparationskostnader. Ärendet avskrivet med hänsyn till parternas överenskommelse.
ALICE

Nr 3096

given 2009-12-15
P & I Insurance. After a collision involving three ships the Owner’s of the insured ship eventually reached a global settlement with the different interests involved. Issue whether a claim for remuneration of cost incurred for the vessel during the negotiations of the settlement is covered under a P &IInsurance as sue and labour costs or by agreement. The Average Adjuster held that Rule 8 in the Rules does not effectively exclude running or other operational costs or expenses – which are in question in this case – from cover. However, in order to be covered the costs and expenses must have been intentional or voluntarily incurred in order to prevent or limit liability which is falling or is likely to fall under the Rules. As no active measures were taken and as the claim already existed, and no other liabilities were likely to fall under the insurance, the costs and expenses now in question were considered not to be covered under the Rules. Finally, the evidence did not support the contention that the Club has agreed to extend its liability.
Maltaflytten

Beslut att inte åta sig ärende 2009-12-16

Klander avvisat TR
2010-01-11

Ej PT HVS
2010-02-16

Ej PT HD 
2010-04-10
Försäkring av bohag vid flyttning. En privatperson anlitade en svensk firma att utföra en bohagsflytt från Malta till Sverige. Firman tecknade även en försäkring för kunden avseende skada på bohaget som täcks av dels ett i England, dels ett i Nya Zeeland domicilierat bolag. Efter framkomst till Sverige visade det sig att visst bohag saknades och att annat skadats. Privatpersonen hemställer om utredning och avgörande genom dispasch. Dispaschören avsade sig förrättningen med stöd av 2 § förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion eftersom det inte rimligen kunde begäras att han åtog sig den. Tingsrätten avvisade överklagandet eftersom det inte är överklagbart. Varken Hovrätten eller Högsta domstolen lämnade prövningstillstånd.

Se årtal:

Scroll to Top