2016

Givna Dispascher 2016

Albin Accent

Dispasch nr 3110

Given den 26 juni 2016
 Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå för reparation av läckage då denna orsakats genom sammanstötning. 
Enär ansökan om dispasch inte gjorts inom den tid som angetts i Försäkringsnämndens beslut har talan ansetts preskriberad.
Millimani

Dispasch nr 3111


Given den 22 november 2016
Kaskoförsäkring och P&I-försäkring. Ett fartyg fick slagsida på grund av bottenkänning när hon låg förtöjd. Hon sjönk till hälften. Dispaschören anser att haveriet var en följd av bristande vård. Ersättning på grund av kaskoförsäkringen ska därför inte betalas. Försäkringsbolagets invändningar mot att betala ersättning på grund av P&I-försäkringen bär emellertid inte fram.

Se årtal:

Scroll to Top