2003

Givna Dispascher 2003

Väddö

Nr 3057

given 2003-01-03

Fastställt TR
2003-03-20
Båtförsäkring. Fråga om rättegångskostnad när försäkringsbolaget medger talan om ersättning för stöldskada. Dispaschören jämkade beloppet till 15 000 kr vilket fastställdes av tingsrätten.
Windy 8000

Nr 3058

given 2003-01-03
Båtförsäkring. Fråga hur en i försäkringsvillkoren upptagen klausul angående s.k. sjötid skall tolkas.
Yamarin

Nr 3059            
given 2003-02-03

Fastställt TR
2004-09-20
Båtförsäkring. En båt har vattenfyllts med följd att omfattande reparationsarbeten vidtagits. Frågan om försäkringsfall inträffat genom en oförutsedd utifrån kommande fara och om skadan varit undantagen på grund av konstruktionsfel. Ersättning dömdes ut.
ICL

Nr 3060

given 2003-04-07
Båtförsäkring. Fråga om ersättning dels för mastskada förorsakad av kappsegling, dels för seglarställ som stulits.
Flipper 717 C  

Nr 3061
 
given 2003-05-16

Fastställd TR
2005-05-31

Fastställd HVS
2006-07-13
Båtförsäkring. Fråga dels om försäkrad egendom verkligen funnits, dels försäkringstagaren skall anses vara civilrättslig ägare till egendomen.
Alvtec

Nr 3062

given 2003-06-01
Varuförsäkring. En verktygsmaskin skulle för ägaren, genom försäkringstagaren, transporteras från Sverige till USA med flyg för renovering. Under transportörens handhavande av maskinen försvann denna tillfälligt. När den åter påträffades, hade försäkrings­tagaren förvärvat en ny varför denne gör gällande att ersättning skall utgå under varuförsäkringen.
Shetland 570

Nr 3063

given 2003-07-02
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall i form av påstådd stöld inträffat av motorbåt.
Träsnipa

Nr 3064

given 2003-07-11
Båtförsäkring. Fråga om försäkringstagaren slutit avtal om försäkring av båt som avviker från standardkontrakt och därför omfattar viss översvämningsskada.
Verktygsmaskinen 

Nr 3065

given 2003-10-27

Fastställd TR
2005-07-04

Fastställd
HVS 2006-06-14
ND 2006 s. ??
Varuförsäkring. En maskin skickades med fartyg från Japan till Sverige. Vid ankomst till slutdestinationen upptäcktes rostangrepp på maskinen till följd av saltvatten. Fråga om försäkringsgivarens ersättningsansvar i och för sig med hänsyn till dels att skada inte drabbat försäkringstagaren, dels att skadan inträffat utanför försäkringstiden, dels att förpackningen inte var ändamålsenlig samt dels att försäkringstagaren varken tillvaratagit försäkrings­givaren rätt eller begränsat skadan.
Nordbris

Nr 3066

given 2003-11-07
Utlåtande rörande vissa frågor om gemensamt haveri och därmed sammanhängande frågor om avbrottsförsäkring.

Se årtal:

Scroll to Top