2002

Givna Dispascher 2002

Pretty Woman

Nr 3041 

given 2002-01-21

Fastställt TR
2002-00-00
ND 2002 s. 49
Båtförsäkring. Tolkning av undantag från försäkringstäckning i ett försäkringsavtal. Fråga om orsakssamband mellan alkoholpåverkan och skadan som orsakats av en grundstötning. Dispaschören ålade försäkringsbolaget ersättningsansvar. Tingsrätten fann, med instämmande i vad dispaschören uttalat, att med påverkan av berusningsmedel avsågs att en person typiskt sätt inte är lämplig att föra båten. Tingsrätten fann att den alkoholpåverkan som utredning utvisade att föraren hade inte var sådan som avsågs med ansvarsundantaget under påverkan av berusningsmedel. Tingsrätten ogillade därför klandertalan
Chris Croft 

Nr 3042

given 2002-01-28
Båtförsäkring. Brandskada. Fråga om jämkning av försäkringsersättning på grund av grov vårdslöshet och bruk av alkohol. Dispaschören fann att det inte var grovt vårdslöst att somna från värmeljus på en plexiglasskiva i båten trots att försäkringstagaren hade druckit några öl.
SOKNA

Nr 3043
   
given 2002-01-31
Gemensamt haveri. Fördelning av kostnader och utgifter över fartyg och last efter grundstötning utanför Skärhamn den 11 december 1999. Dispaschören tillämpade supstocksregeln i YAR eftersom det var omöjligt att erhålla uppgift om ett lastpartis värde. Även fråga om loss of hire-ersättning.
DYNING

Nr 3044

given 2002-02-04

Förlikt i TR
Kaskoförsäkring av mindre fartyg. Ett fiskefartyg har råkat ut för tre haverier. Fråga huruvida skada på dels vevlager, dels trycklager till följd av kontaktskador på propeller och roder samt dels vattenskada på asticutrustningen är täckta av försäkringen. Dispaschören uttalade att det beträffande de två förra haverierna inte förelåg någon utredning mellan sammanstötning och haveriet och beträffande det senare att det inte rörde maskineriet. Talan ogillades därför.
CSO WELLSRVICER

Nr 3045

given 2002-03-25
Kaskoförsäkring The “CSO WELLSERVICER” is equipped with three Azimuth thrusters. In connection with a survey some fractures, due to faulty materiel in the hardening procedure, were revealed on the crown wheels of two of the rusters. Are the costs for rectifying the faulty parts recoverable under the insurance? The Average Adjuster found that they were not.
Sunbuster 

Nr 3046

given 2002-03-27

Fastställd i TR
2006-02-26
Båtförsäkring. Fråga om försäkrat intresse föreligger vid stöld av motorbåt. Tillika fråga om ansvar för dispaschkostnaden.
Teka Elektra 228

Nr 3047

given 2002-04-03

Fastställd i TR
2004-03-22

Fastställd i HVS
2005-02-28
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall i form av påstådd stöld inträffat av motorbåt. Tillika fråga om ansvar för vinnande parts kostnad i ärendet.
NORDKING

Nr 3048

given 2002-05-21
Gemensamt haveri. Fördelning av utgifter med anledning av att ett motorfartyg under resa från Oxelösund till Vejle med en last av stål fick roderhaveri och bogserades tillbaka till avgångs­hamn där lasten vidaresändes med annat fartyg.
BREVIK 

Nr 3049

given 2002-05-27
Gemensamt haveri. Fördelning av utgifter med anledning av att ett motorfartyg under resa från Brofjorden till Karlstad med en last av olja, sammanstötte med Marieholmsbrons brobänk i Göta älv.
STENA CARISMA

Nr 3050

given 2002-08-19

ND 2002 s. 31
Kaskoförsäkring. Tolkning av undantagen för rost och frätning, material- samt konstruktionsfel i Allmänna Svenska Kaskoförsäkringsvillkor av år 1987. Dispaschören fann att ersättning inte skulle utgå.
Träbåt

Nr 3051

given 2002-09-12
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall i form av påstådd stöld.
OKTAVIUS

Nr 3052 

given 2002-09-16
Fördelning av utgifter med anledning av att ett motorfartyg under resa från Brofjorden till Norrköping med en last av olja gick på grund med följd att fartyget fördes till nödhamn och lasten vidarebefordrades
Marieholm

Nr 3053 

given 2002-10-15

Fastställd TR 
2003-12-01

Ändrad HVS
2004-11-19 

Rtg kost HD
2006-02-09

Se NJA 2006 s. 32, jfr NJA 1938 B 841.
Båtförsäkring. En båt började brinna och blev helt utbränd. Fråga uppkom om försäkringstagaren eller dennes närstående själv hade framkallat branden på sådant sätt att försäkringsersättning inte skall utgå. Tillika fråga om rätt till ersättning för make till försäkringstagaren som inte själv är försäkringstagare. Ersättning dömdes ut i sin helhet vilket hovrätten ändrade på. Hovrätten dömde ut rättegångskostnader inför dispaschören.
Högsta domstolen prövade frågan om rättegångskostnader. Domstolen fastställde att försäkringsgivaren inte har rätt till ersättning för rättegångskostnad hos dispaschören trots att det vinner i sak.
Nimbus 26 

Nr 3054

given 2002-10-22
Båtförsäkring. Fråga om ersättning för motorbåt som skadats vid färd med båten när försäkrings­givaren gör invändning om att skadan inträffat under påverkan av alkohol eller att skadan framkallats genom grov vårdslöshet. Dispaschören satte ned ersättning kraftigt.
Searay 270 

Nr 3055

given 2002-10-23
Båtförsäkring. Fråga hur en i försäkringsvillkoren upptagen klausul angående s.k. sjötid skall tolkas.
Taxerad polis

Nr 3056 

given 2002-12-04
Kaskoförsäkring. Tolkning av reglerna om taxerad polis, särskilt med hänsyn till taxeringens bindande verkan och beräkning av totalförlust med beaktande av reglerna om reducering av betalning under kaskopolisen med hänsyn till utbetalning från intresseförsäkring.

Se årtal:

Scroll to Top