2006

Givna Dispascher 2006

STENA NAUTICA

Nr 3080

given 2006-03-31
Gemensamt haveri. Stena Nautica kolliderade under resa från Grenå till Varberg den 16 februari 2004 med det polska fartyget Joanna. Bärgning måste utföras för att få Stena Nautica till kaj. På grund av kollisionen uppkomna skador deklarerade Stena Line gemensamt haveri. På färjan fanns lastbilar med last. Fördelning har gjorts enligt York Antwerpenreglerna 1994.
Maxi 999

Nr 3081

given 2006-06-22

Avskriven TR
2007-01-03
Båtförsäkring. En segelbåt grundstötte år 2001 och reparerades på ett varv efter offert ombesörjd av försäkringsgivaren. Några år senare upptäcktes sprickor i området kring den äldre reparationen. Fråga om försäkringsgivarens ansvar för de uppkomna sprickorna. Dispaschören fann att bolaget inte ansvarade för efterreparation eftersom det inte visats att bolaget hade beställt reparation i första skedet.
AMETIST

Nr 3082

given 2006-09-25

Fastställd  TR
2007-05-04

Fastställd HVS
2008-02-08

Se Ametist ND 2008 s. ??
Protection and Indemnity-försäkring. Tolkning av reglerna om ersättning under försäkringen avseende annat ansvar och huruvida dessa regler omfattar ersättning för advokatkostnader som uppkommit på grund av skador som lasten påstås ha orsakat i ett raffinaderi Dispaschören fann att försäkringens bestämmelse inte omfattade skadorna eftersom de inte direkt hade orsakats av handhavandet av fartyget och därför inte var tillräckligt sjönära för att täckas.
Elan 43

Nr 3083

given 2006-12-18

Ändrad TR
2008-04-07

TR fastställd av HVS
2008-12-20
Båtförsäkring. En segelbåt grundstötte år 2002 och reparerades på ett varv under vintern. Nästa säsong upptäcks att vatten läckte in i båten. Det framkom att vatteninträngningen var att hänföra till bristfällig reparation av grundstötningsskadan. Fråga om försäkringsbolagets ansvar för den bristfälliga reparationen. Dispaschören fann att bolaget var att anse som beställare och ålade ersättningsskyldighet för dels båtens värde dels för kostnader som uppkommit på grund av tidsutdräkten med att reglera skadan. Tingsrätten kom till motsatt slutsats och ogillade försäkringstagarens talan. Detta slut fastställdes av hovrätten.

Se årtal:

Scroll to Top