2000

Givna Dispascher 2000

Solparasoller på
MING GLORY

Nr 3027

given 2000-01-07

SeND 2000 s. 10
Varuförsäkring. En svensk importör hade köpt ett parti solparasoller från Malaysia på villkor CFR Göteborg. Varorna lastades i en container som enligt ett konossement hade tagits ombord på ett fartyget i Port Klang för vidare transport till Sverige. Säljaren i Malaysia fick genom konossementet betalt under den remburs som den svenske importören öppnade. Emellertid framkom att varorna lossats från fartyget innan hon lämnade lastningshamnen efter direktiv från säljaren. Den svenske importören krävde ersättning under försäkringen för förlust av varorna i enlighet med föreskrifterna i ett transportförsäkringskontrakt. Dispaschören konstaterade att transport­försäkrings­kontraktet hänvisade både till svenska och engelska villkor för försäkring av varor. I detta fall menade dispaschören att det var de svenska villkoren som skulle komma till användning eftersom det rörde sig om en importaffär och det fick anses föreligga handelsbruk för tillämpning av svenska villkor vid sådana affärer. Beträffande kravet invände försäkringsgivaren att försäkringen inte täckte de aktuella skadorna eftersom transporten antingen inte påbörjats eller i vart fall avslutats i och med lossningen (se klausul 9.2 AV 84). Dispaschören konstaterade att transporten hade påbörjats när containern lastades ombord på fartyget. Emellertid kunde det inte anses vara ett led i en normal transport att lossa varorna på grund av att de inte uppfyllde villkoren i köpeavtalet. Eftersom transporten sålunda avbrutits hade försäkringen upphört att gälla och ersättning kunde inte utgå.
BARBRO

avskrivet 2000-01-11

Jfr NJA 2000 s. 3 och
ND 2000 s. 1
Loss of hire-försäkring. Spricka i roder ersätts av kaskoförsäkringsgivaren. LOH-försäkringsgivaren avvisar kravet med hänvisning till konstruktionsfel som var undantaget i kaskovillkoren. Försäkringsgivaren hävdar därför att inte heller ersättning skall utgå ur loss of hire-försäkringen. Saken upptagen av allmän domstol enligt Luganokonventionen.
NORDERSAND

Nr 3028

given 2000-01-14
Gemensamt haveri. På resa från Köge fick fartyget maskinhaveri med stopp som följd. Skador på vevaxeln kunde senare konstateras. Fartyget befann sig vid haveriet vid Stevens klint varifrån hon fick bogseras in till Köpenhamn och därifrån vidare till Marstals varv. Lasten behövde inte lossas under reparationen. Fördelning av kostnader mellan fartyg och last.
LADY BOSS

Nr 3029

given 2000-01-17
Gemensamt haveri. Fartyget fick en allvarlig maskinskada utanför holländska kusten och ankrade upp utanför ön Texel på väg till Lowestoft. Fartyget bogserades in till Rotterdam för reparation. Lasten vidarebefordrades med andra lägenheter och Non-separation Agreement tecknades mellan fartyg och last. Fördelning av kostnader mellan inblandade intressen.
Jonsson 30

Nr 3030

given 2000-01-21

Avskriven TR
2000-12-04
Båtförsäkring. Den försäkringstagaren tillhöriga motorseglaren förstördes genom brand utanför Altarholmen. Försäkringstagarens krav på ersättning har avvisats av försäkringsbolaget varigenom tvist uppkom om dels äganderätten till båten, dels huruvida branden anlagts av försäkringstagaren själv.
Motorbåt Rydö 21

Nr 3031

given 2000-01-31
Båtförsäkring. Fråga om försäkringsfall genom stöld föreligger. Vid en samlad bedömning fann dispaschören att försäkringstagaren vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter inte framstod som mera antagligt att båten frånstulits försäkringstagaren än att så inte var fallet
Four Winns

Nr 3032

given 2000-01-31
Båtförsäkring. Fråga om preskription av försäkringsersättning. En båt stjäls år 1993 och återfinns senare samma år. Skador som uppkommit på båten reparerades av försäkringstagaren som senare krävde ersättning av försäkringsbolaget. Bolaget avslog slutligt kravet den 20 juli 1998. Försäkringstagaren väckte talan vid allmän domstol dels den 25 november 1998, dels den 22 januari 1999; båda gångerna avvisades dock talan. Den 19 mars 1999 ansökte försäkringstagaren om avgörande genom dispasch. Dispaschören fann dock att kravet var preskriberat när det kom in till dispaschören och att den omständigheten att talan väckts vid allmän domstol inte skulle inverka på frågan om preskription.
Volleybollbollarna

Nr 3033

given 2000-08-09

Fastställt TR
2001-06-05

Fastställd HovR
2002-02-12
Se ND 2002 s. 7
Varuförsäkring. En köpare förvärvat ett parti läderbollar från Pakistan. Vid framkomsten till Sverige visade det sig att en del av bollpartiet var angripet av mögelväxt. Med anledning av detta kunde dessa bollar inte försäljas till fullt pris. Det uppkom således en förlust för köparen med anledning av den skada bollarna utsatts för under transporten. För denna skada sökte köparen ersättning under sin varuförsäkring. Försäkringsgivaren avböjde ersättning eftersom skadan inte täcktes av de allmänna svenska varuförsäkringsvillkoren. Köparen hävdade dock att avtalet som ingåtts omfattade aktuella skador. Dispaschören fann med hänsyn till offerter och annan skriftväxling vid avtalsslutet att köparen inte lyckats visa att avtalet ingåtts på andra villkor än allmänna varuförsäkringsvillkor. Majoriteten i tingsrätten anslöt sig härtill och anförde utöver detta att köparen inte invänt mot försäkringsbrevet på sätt som finns stadgat i § 8 Allmän svensk sjöförsäkringsplan av år 1957. Hovrätten fann inte anledning till annan bedömning än den som tingsrätten gjort.
Motorbåt Cruiser 2570

Nr 3034

given 2000-10-23

Fastställt TR
2002-10-21

Fastställt HovR
2002-10-15

ej pt HD
2004-03-04
Båtförsäkring. Fråga om försäkrat intresse föreligger, om försäkringsfall inträffat samt om försäkringsbolaget särskilt åtagit sig att betala ersättning. Tillika fråga om ansvar för dispaschkostnaden när den tilltalade misstänks för brottslighet i samband med försäkringsfallet; normalt åläggs försäkringstagaren att ersätta dispaschkostnaden om tillfredsställande bevisning finns för att försäkringstagaren varit inblandad. Rättegångskostnader för försäkringsgivaren ersätts inte eftersom det saknas lagligt stöd för detta.

Se årtal:

Scroll to Top