2007

Givna Dispascher 2007

MTN 28 DC

Nr 3084

given 2007-03-23

Avskriven TR
2008-03-20
Båtförsäkring. Försäkringstagaren gör gällande att hans båt stulits varvid försäkringsbolaget invänder dels att försäkringstagaren saknar försäkrat intresse, dels att försäkringsfall inte inträffat. Dispaschören fann att försäkringstagaren saknade försäkrat intresse i båten varför ersättning inte skulle utgå.
Havskryssare

Nr 3085

given 2007-06-29

Ändrad TR
2009-05-19
Båtförsäkring. En segelbåt brann när hon låg i hemmahamn. Nu fråga dels om försäkringstagaren har haft försäkrat intresse i båten, dels om försäkringsfall inträffat. Dispaschören fann att försäkringstagaren hade ett försäkrat intresse i båten men menade att försäkringsgivaren på erforderligt sätt visat att branden anlagts uppsåtligen av försäkringstagaren.
NORDSKÄR

Nr 3086

given 2007-12-03
Kaskoförsäkring av mindre fartyg. Rederiet gör gällande att ett mindre fartyg som gått ned under bogsering och sedan bärgats utgör konstruktiv totalförlust. Under försäkringen görs ersättningskrav gällande för totalförlust, bärgningskostnad samt ansvarsskada mot tredje man. Försäkringsgivaren invändningar som grundas på brott mot säkerhetsföreskrifter och bristande sjöovärdighet. Dispaschören fann att försäkringsgivaren var fri från ansvar med hänsyn till försäkringstagarens brott mot nämnda biförpliktelser.

Se årtal:

Scroll to Top